คลังข้อมูลภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง

เพื่อสนับสนุนการวางแผนและบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง